Den norske damkomiteen - NNCOLD (Norwegian National Committee on Large Dams) er den norske organisasjonen tilknyttet ICOLD - International Commission on Large Dams

NNCOLD har følgende målsetting:være kontaktledd mellom det norske og internasjonale dammiljøet mht. å formidle kunnskap om sikkerhets- og miljøspørsmål knyttet til dammer

  • være kontaktledd mellom det norske og internasjonale dammiljøet mht. å formidle kunnskap om sikkerhets- og miljøspørsmål knyttet til dammer
  • bidra til miljøforståelse i fagmiljøet og til at opinionen forstår behovet for dammer og reguleringsmagasiner i Norge
  • bidra til at Norge opprettholder kompetansen innenfor damrelaterte fag
  • ta initiativ til at norske fagfolk skriver artikler til ICOLDs kongresspublikasjoner
  • informere om ICOLDs publikasjoner, samt formidle kjøp av disse
  • informere om møter, kongresser og annen aktivitet i ICOLD
  • ta initiativ til at aktuelle problemstillinger og tema tas opp til behandling på det nasjonale og internasjonale plan
  • ta initiativ for å arrangere ICOLD-møter og -kongresser i Norge (I 1995 ble ICOLDs årsmøte avholdt i Oslo og i 2001 ble ICOLD European Symposium arrangert i Geiranger. ICOLD-kongress ble arrangert i Stavanger i 2015)

NNCOLDs viktigste oppgave er å representere Norge i ICOLD ved deltakelse på ICOLDs årlige generalforsamling og ved at nordmenn er representert i ICOLDs tekniske komiteer. I 2014 var NNCOLD representert i 13 av ICOLDs 12 ordinære komiteer.

NNCOLDs komité består av inntil 14 medlemmer som velges for en periode på 3 år, i tillegg til æresmedlemmer og en sekretær. Komiteens medlemmer har sitt yrke i nær tilknytning til damrelaterte fag, enten i form av forskning, forvaltning, undervisning eller som eier, rådgivende ingeniør eller entreprenør. Siden 1958 har sekretariatsfunksjonen ligget hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

For NNCOLDs vedtekter, se her.

NNCOLDs eldre årsberetninger finner du her.  NNCOLDs årsberetning 2017.

NNCOLD-komiteens sammensetning finner du her.